Begrippenlijst

Duik in onze begrippenlijst en ontdek de ins en outs van Merkstrategie in gewone mensentaal. Weg met de verwarrende termen, hier maken wij alles begrijpelijk!

Bedrijfsdoelstellingen

Bedrijfsdoelstellingen zijn doelstellingen die gericht zijn op het komende jaar of de komende jaren van je bedrijf. Om tot goede resultaten te komen stel je de doelen concreet, specifiek en meetbaar op. Dit doe je door bijvoorbeeld door voor je doelstellingen cijfers en/of percentages aan te geven en door aan te geven welke acties ondernomen moeten worden om je doelstellingen te bereiken.

Bedrijfsstrategie

Een bedrijfsstrategie wordt uitgelegd als de manier van handelen of een reeks beslissingen of leidende principes die managers helpen bij het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Het is het middel waarmee organisaties proberen om hun visie voor de toekomst te realiseren.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal verwijst naar alle visuele inhoud zoals foto’s, afbeeldingen, video’s, animaties, enzovoort, die worden gebruikt om een boodschap over te brengen.

Boodschap

Een boodschap is de inhoud die wordt gecommuniceerd, meestal met als doel een bepaalde reactie of actie te veroorzaken bij de ontvanger.

Branche gerelateerde bijeenkomsten

Dit zijn bijeenkomsten of evenementen die zijn georganiseerd voor mensen in een bepaalde branche om elkaar te ontmoeten, te netwerken en kennis te delen.

Brandmanual

In een Brand manual, ofwel Brand Identity Book, Brand Book of Brand Guide, beschrijf je de missie, visie, kernwaarden en purpose, de merkuitingen en alle andere visuele guidelines van een merk. Denk aan het logo, typografie, kleur, fotografie en bijvoorbeeld illustraties.

Buyer journey

De buyer journey is het proces dat een potentiële klant doorloopt op weg naar een aankoop. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de behoeften en vragen van de koper kunnen veranderen tijdens de verschillende fasen van het koopproces.

Call to Action (CTA)

Een Call To Action (CTA) is een afbeelding of tekst dat vraagt een bezoeker onmiddelijk een bepaalde handeling uit te voeren.
Het is vrij letterlijk een oproep tot actie. Dit kan een opvallende button zijn of een link of een QR code op een folder.

Communicatie

Communicatie is het proces van het overbrengen van informatie, ideeën en gedachten tussen individuen of groepen.

Communicatiestijl

Communicatiestijl verwijst naar de manier waarop iemand communiceert, inclusief de woordkeuze, toon, gebaren en lichaamstaal.

Concurrentieanalyse matrix

Een goede concurrentiematrix laat zien wat het concurrentie speelveld is waarin je opereert en hoe jouw bedrijf zich verhoudt ten opzichte van je concurrentie. Aangezien jij mag bepalen hoe de matrix wordt opgebouwd kun je de sterktes kiezen die het best van toepassing zijn op jouw bedrijf.

Connecties

Connecties zijn mensen met wie je een professionele of persoonlijke relatie hebt opgebouwd en die kunnen helpen bij het bereiken van doelen, zoals het vinden van werk, het verkrijgen van klanten of het verkrijgen van informatie.

Content

Content is eigenlijk alles dat marketeers, copywriters en communicatie-specialisten plaatsen op een website, in blogs en op social media. Het doel hierbij is om mensen te infomeren, adviseren, instrueren, amuseren, overtuigen of inspireren. Het grotere doel daarbij is zorgen dat potentiele klanten een aankoop doen. In veel gevallen gaat het voor merken ook vaak om een grotere naamsbekendheid.

Content audit

Een Content audit is het opzoeken, indelen en evalueren van content elementen en informatie onderdelen van al je marketing kanalen. Het dient om een kwalitatieve analyse uit te voeren met de bedoeling om na te gaan welke content er goed of slecht scoort. Op die manier weet je welke zaken er aangepast, verwijderd of hergebruikt kunnen worden.

Content Ecosysteem

In de meest brede zin wordt een content ecosysteem omschreven als het totale systeem van de interactie tussen je doelgroep en
alle content die geproduceerd wordt. Denk daarbij aan je soorten blogs, de content op de website, social media creaties, Email
marketing en alle overige content die bedoeld is om met je doelgroep(en) in contact te komen.

Content marketeer

Een content marketeer is een creatieve marketeer die zoals elke marketingprofessional de behoeften van zijn of haar doelgroep kent, maar tegelijk ook sterke feeling heeft met hoe die doelgroep(en) content consumeren om in die behoeften te voorzien.

Contentmarketing

Contentmarketing is die vorm van communicatie waarbij in onderlinge samenhang via diverse kanalen met voor de doelgroep relevante en hoogwaardige content de boodschap van een merk of instelling wordt overgebracht aan de gewenste doelgroep.

Contentstrategie

Een contentstrategie is het grote plan waarmee je bepaalt welke informatie je waar, wanneer en hoe deelt met je doelgroep(en) om een bepaald doel te bereiken. Die doelen kunnen heel verschillend zijn maar bijna altijd zijn ze gerelateerd aan sales of naamsbekendheid.

Copywriter

Een copywriter is feitelijk een tekstschrijver. Doorgaans wordt met de term echter een specifiek soort schrijver bedoeld: iemand die teksten levert die (direct of indirect) iets moeten verkopen. Dit kunnen bijvoorbeeld brochureteksten of reclameslogans zijn, maar vaak betreft het webteksten als blogs, nieuwsberichten en wervende teksten voor bedrijven.

Creatieve industrie

De creatieve industrie omvat verschillende bedrijfstakken die zich bezighouden met het creëren, produceren en verspreiden van culturele en artistieke producten en diensten.

Creatieve uitstraling

Creatieve uitstraling verwijst naar de manier waarop een bedrijf of persoon zichzelf presenteert, met nadruk op originaliteit, verbeeldingskracht en esthetiek.

Customer journey

Een customer journey is het complete pad dat een consument aflegt om uiteindelijk een bepaald product of een bepaalde dienst te kopen. Dit kan een combinatie zijn van on- en ofline processen.

Doelen

Doelen zijn de specifieke resultaten die iemand wil bereiken en die vaak worden gebruikt als richtlijn om acties te plannen en uit te voeren.

Doelgroep

Een doelgroep is de specifieke groep mensen die wordt beoogd met een boodschap, product of dienst.

Duurzaamheid

Duurzaamheid verwijst naar de inspanningen om het milieu te beschermen en te behouden, vaak door middel van groene praktijken en initiatieven.

Early adopters

Een early adopter (letterlijk een vroege aanvaarder) is iemand die een bepaald product of een bepaalde technologie begint te gebruiken voordat de grote massa dat doet.

Economische drijfveer

Een economische drijfveer is een factor die mensen of bedrijven motiveert om economisch voordeel te behalen, zoals winst maken of kosten besparen.

Effectief netwerken

Effectief netwerken betekent het opbouwen en onderhouden van relaties die kunnen bijdragen aan professionele ontwikkeling en groei, zoals het vinden van nieuwe klanten, partners of kansen.

Effectieve communicatie

Effectieve communicatie is de communicatie die een bepaald doel bereikt, zoals het overbrengen van informatie, het overtuigen van anderen of het inspireren van actie.

Funnel

Een funnel is een denkbeeldige trechter op een website of webshop. Deze trechter zorgt ervoor dat bezoekers op je website gaan
converteren. Denk aan een aankoop doen of zich aanmelden voor je nieuwsbrief.

Hart van je merk

Het hart van je merk wordt gevormd door je Purpose (Why), je missie, visie en kernwaarden. Deze 4 onderdelen samen zijn het hart van je business.

Hedgehog principe

Het hedgehog-principe is een concept dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het idee dat de meest succesvolle mensen en bedrijven zich richten op één kerngebied van expertise of focus, en dat ze zich hierin blijven verbeteren.

Identificatie

Het proces van het vinden van gemeenschappelijke kenmerken tussen een persoon en een groep, merk, product of dienst, en het identificeren met die groep of entiteit.

Identiteit

De persoonlijkheid en kenmerken die uniek zijn voor een individu, groep, merk of product. Het omvat vaak de kernwaarden, missie, visie en doelstellingen van het merk of product.

Informatiebehoefte

‘Informatiebehoefte’ is datgene wat iemand met het oog op een bepaalde toepassing als informatie wenst
(wie, wanneer, waarom, wat). De consequenties van deze wens voor het ordenen en verzamelen van gegevens, zijn onderwerp
van de ‘informatiestrategie’.

Interactie

Het proces van communicatie en uitwisseling tussen individuen, groepen, merken of producten.

Internal branding

Bij internal branding gaat het erom dat iedereen in de organisatie weet waar je merk voor staat en dat ook consequent kan toepassen in de eigen werkzaamheden. Dit zorgt voor meer saamhorigheid enbetrokkenheid onder de werknemers, een heldere employer branding en eenduidige merkbeleving.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken.

Key Performance Indicators

Key Performance Indicators (KPI’s) zijn meetbare variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk, product of een campagne te
analyseren. Meestal worden KPI’s maandelijks bijgewerkt om te zien of bepaalde campagnes nog relevant zijn of voldoende opleveren.

Keywords

Woorden of termen die worden gebruikt om de inhoud van een document, webpagina of online platform te beschrijven en te categoriseren.

Klantreis

De klantreis is de Nederlandse vertaling van customer journey en dat is het complete pad dat een consument aflegt om uiteindelijk een bepaald product of een bepaalde dienst te kopen. Dit kan een combinatie zijn van on- en ofline processen.

LinkedIn

Een sociaal netwerkplatform dat zich richt op professionele netwerken en carrièreontwikkeling.

Marketingdoelstellingen

Een marketingdoelstelling is een situatie die nagestreefd wordt door middel van het marketingbeleid. Een duidelijk en haalbaar doel met criteria zoals omzet, afzetmarkt, marge en marktaandeel. Deze doelen worden vaak geformuleerd aan de hand van de SMART-regel. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Marketingkanalen

Bij traditionele marketingkanalen kan je denken aan de bekende zaken als advertenties in bladen en kranten, radio en tv commercials, flyers, brochures, papieren mailings etc. Moderne marketingkanalen zijn bijvoorbeel Email, website, social media platforms en Google.

Media-industrie

Een branche die zich richt op de creatie, productie en distributie van media-inhoud, zoals televisieprogramma’s, films, muziek, tijdschriften, kranten en boeken.

Merkboodschap

Een merkboodschap is een beetje als een slogan voor een bedrijf. Een merkboodschap is ontworpen om in de hele inhoud te worden gebruikt om jouw publiek te helpen de waarden van het bedrijf te begrijpen. Wat is dee merkboodschap van Coolblue ook alweer? Juist ja: Alles voor een glimlach.

Merkessentie

De merkessentie vat je merk samen, meestal in een aantal woorden, en geeft daarmee het bestaansrecht van je merk weer. De merkessentie is eigenlijk je merkpersoonlijkheid en die wordt gekoppeld aan je tone of vocie. Zo heeft ieder merk dus zijn eigen stem.

Merkpersoonlijkheid

De merkpersoonlijkheid is als het ware de persoonlijkheid van jouw merk. Met alle eigenschappen die daarbij horen. Dus ben je vooruitstrevend of liever traditioneel. Innovatief of behoudend? De merkpersoonlijkheid van je merk geeft je houvast bij het bepalen van je toon naar buiten toe.

Merkpositionering

Een merkpositionering is niets anders dan de plek die jouw merk inneemt in het hoofd en hart van mensen. Het liefst een unieke plek, natuurlijk. En niet zomaar een unieke plek: een hele waardevolle, onvervangbare unieke plek. Merkpositionering gaat over een diepere verbinding tussen jouw merk en je doelgroep.

Merkstem

Dat is de stem die je merk een gezicht geeft en een band opbouwt met je doelgroep.

Merkstrategie

Een plan voor de systematische ontwikkeling van het merk in overeenstemming met de bedrijfsstrategie

Missie

Met je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is lange termijn, maar wel toe te passen op dit moment. Met een missie vertel je dus wat je als bedrijf belangrijk vindt. Een mooi voorbeeld van een missie is die van het merk Lego: Het inspireren en het helpen ontwikkelen van de bouwers van morgen.

Motivatie

De reden of redenen waarom een persoon zich inzet om een bepaalde taak of doel te bereiken.

Netwerken

Het proces van het opbouwen en onderhouden van relaties met anderen om professionele of persoonlijke doelen te bereiken.

Online visuele identiteit

De manier waarop een persoon, merk of product zich online presenteert door middel van visuele elementen, zoals kleuren, lettertypen en afbeeldingen.

Ontwerpers

Personen die zich bezighouden met het creëren van visuele concepten, grafische ontwerpen en lay-outs voor verschillende media.

Passie

Een sterke emotionele betrokkenheid of interesse in een bepaald onderwerp, doel of activiteit.

Persona

Een persona is een gedetailleerde beschrijving van je (fictieve) ideale klant. In de informatie van een persona verzamel je een aantal persoonlijke kenmerken van je ideale klant. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, geslacht en gezinssituatie. Ook wordt zakelijke informatie verzameld zoals functie en werkzaamheden.

Personal brand

Het beeld dat een persoon bewust creëert en presenteert van zichzelf aan anderen.

Personal story

Het persoonlijke verhaal van een persoon, dat vaak wordt gebruikt om zichzelf te presenteren of om een emotionele band op te bouwen met anderen.

PESO Model

Het PESO model, ontwikkeld door Gini Doetrich een PR autoriteit in de USA, is zeker voor kleine bedrijven een praktische leidraad om
gericht communicatie voor je bedrijf, merk, organisatie, etc. te organiseren. Het model neemt de vier belangrijkste mediatypen –
Paid, Earned, Shared en Owned – en voegt ze samen.

Positionering

Het proces van het definiëren en communiceren van de unieke waardepropositie van een merk of product ten opzichte van zijn concurrenten.

Presentatievaardigheden

Het vermogen om effectief te communiceren en presenteren aan een publiek.

Professioneel imago

De perceptie die anderen hebben van een persoon, gebaseerd op zijn of haar gedrag, houding en presentatie.

Purpose

Purpose laat zich in het Nederlands vertalen naar bestaansreden, of de reden of zin van het bestaan van je merk. Als je werkelijk bereid bent te laten zien wat je Purpose is, dan is je verhaal ijzersterk, per definitie authentiek en altijd inspirerend. Dát is een verhaal waar mensen op af komen, waar mensen bewondering voor hebben en waar mensen zich graag mee verbinden. In goed voorbeeld van een purpose driven company is Patagonia kleding.

Recensies

Beoordelingen of feedback van anderen over een persoon, product of dienst.

Reflectie

Het proces van kritisch nadenken over een ervaring, gebeurtenis of actie om inzicht te krijgen in de lessen die eruit kunnen worden geleerd.

See Think Do Care model

Het See (Naamsbekendheid), Think(Overweging), Do(Aankoop), Care(Loayliteit) model van Google is een handig model om de customer journey van je klanten in kaart te brengen. Het model geeft de verschillende fasen van de klantreis aan. Het is belangrijk om in iedere fase van de klantreis aandacht aan je potentiële klant/ doelgroepte besteden.

SMART-regel

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor korte termijn doelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die meetbaar zijn.

Sociale media

Online platforms en tools die worden gebruikt voor sociale interactie en het delen van informatie, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

Tagline

Een tagline kan je product of dienst in 1 zin samenvatten. Verwar een tagline niet met een slogan. Een tagline en de slogan zijn 2 begrippen met ieder een eigen doel. De tagline geeft meer duidelijkheid over de activiteiten van je bedrijf en een goede slogan is vaak onderdeel van een campagne.

Talenten

Natuurlijke vaardigheden, eigenschappen of vermogens die een persoon heeft.

Tone of Voice

Het is de stem van je merk waarmee, en de toon waarop, je communiceert naar de doelgroep. De tone of voice is eigenlijk de stijl van álle externe en interne communicatie. Het is de manier waarop jouw merk de doelgroep, medewerkers en stakeholders aanspreekt.

Typografie

Typografie is alles wat hoort bij het opmaken van teksten. Denk aan: de keuze van lettertypen, regelafstand en witruimte. De keuze van deze aspecten zijn van invloed bij het bereiken van en het zetten van de juiste toon voor een bepaalde doelgroep.

Uiterlijk

Het uiterlijke voorkomen van een persoon, merk of product, inclusief fysieke kenmerken, stijl en design.

User generated content

User Generated Content betekent letterlijk: door de gebruiker gegenereerde inhoud. Dit houdt in dat er dus nieuwe inhoud/content wordt geschreven door de gebruikers zelf. Dit is de beste vorm van content voor jouw bedrijf die je kunt bedenken.

Visie

Een visie is omschreven als datgene wat het bedrijf wil bereiken in de toekomst. Het geeft een helder beeld weer van de ideale situatie als de missie wordt behaald. Mooi voorbeeld van een visie: Lego, Het spelen van de toekomst uitvinden.

Visuele identiteit

De visuele identiteit of om helemaal volledig te zijn de visuele merkidentiteit, is, zoals het woord al aangeeft, visueel. Het bestaat uit alle zichtbare elementen van je merk. Het zijn alle zaken die jouw merk concreet en herkenbaar maken.

Waarden

Zijn principes of overtuigingen die mensen of organisaties belangrijk vinden en die hun gedrag en beslissingen beïnvloeden.

Waardepropositie

Een waardepropositie is een beschrijving van een product of dienst uitgedrukt in de meest waardevolle en onderscheidende elementen in de ogen van een klant. Je grootste USP dus. Een goede waardepropositie hoort een solide eerste indruk achter te laten bij je potentiële klanten. De waardepropositie beschrijft hoe jouw product of dienst het probleem van de klant oplost of hun leven beter maakt. Een klassieker onder de waardeproposities is die van Spotify: Muziek voor iedereen. Geen creditcard nodig.

Why, What, How

Why: dit gaat niet over het maken van winst, maar om wat bedrijven geloven, om wat hen drijft. What: Dit zijn de producten of diensten die een bedrijf verkoopt. How: de uitleg van bedrijven hoe ze doen wat ze doen. ‘How’ is bijvoorbeeld een unieke verkoopmethode of een onderscheidende waarde.

Workflow

Workflow is een term die wordt gebruikt om de taken, procedurele stappen die vereist zijn voor elke stap in een bedrijfsproces te beschrijven. In het geval van Winnen met je Merk is de workflow meestal specifiek gericht op marketeers, copywriters of content creators.

Gratis Tools

De tools op deze pagina kun je direct gratis downloaden. Ze gaan je helpen met het opzetten en onderhouden van een sterk eigen merk.

je eigen merk starten

Gratis – 2 E-books: Starten met je eigen merk

Jouw merk maakt een topstart met deze 2 gratis e-books. Ben jij bezig met het opzetten van een eigen merkidentiteit? En ben je meteen aan het nadenken over hoe je kunt opvallen met je eigen merk? Dan heb ik iets heel interessants voor je.

Deze twee gratis e-books zijn speciaal voor starters geschreven en ze staan boordevol met tips, insights en relevante cijfers voor het opzetten van je eigen merk.

gratis lean canvas model template

Gratis – De Lean Canvas Model Template

Met deze Lean Canvas Model template kun je op een zeer efficiënte manier een eigen business model of startup opzetten. Het Lean Canvas Model is ook heel bruikbaar om snel een nieuw idee valideren of om bijvoorbeeld je bestaande business te herzien. Met deze gratis template die bestaat uit 9 bouwstenen en 3 subsecties, kun je een compleet ondernemingsplan op 1 vel papier kwijt.

seo checklist bloggen

Gratis – Dé ultieme SEO checklist voor Blogposts

Het is belangrijk dat het zoekwoord waar je op wil scoren op veel plekken voorkomt in je blogpost. Bij SEO en met name zoekwoord optimalisatie geldt de regel dat hoe verder naar voren een woord staat, hoe meer waarde het van Google krijgt. Maar er zijn nog wel een paar hele belangrijke tips in deze SEO checklist te vinden voor diegenen die regelmatig bloggen en graag beter vindbaar willen worden.